Obchodné podmienky pre obstaranie predaja na webových adresách portálu usialenca.sk

  1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky pre obstaranie predaja (ďalej len „ obchodné podmienky “) spoločnosti  Václav Mário Václav so sídlom Hlavná 221/25 90042 Dunajská Lužná IČO: 50649922, DIČ: 1122531872 zapísanú v Obchodnom registri Okresného úradu Senec, oddiel: 140 , Vložka číslo: 20897 tel 0905404999, e-mail: info@usialenca.sk (ďalej len „ Antikvariát “) upravujú vzájomné práva a povinnosti vzniknuté na základe komisionárskej zmluvy uzavretej v súlade s aktuálnymi verziami Obchodného a Občianskeho zákoníka (ďalej len Komisionárska zmluva) . Ustanovenia týchto obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou komisionárskej zmluvy.

1.2 Uzavretím komisionárskej zmluvy komitent,  (rozumej podnikateľ alebo spotrebiteľ), ktorý má záujem na obstaraní predaja Antikvariátom (ďalej len „ Predávajúci “), poveruje Antikvariát, aby ako komisionár obstaral predaj tovaru za cenu, ktorú Antikvariát uzná za vhodné. Antikvariát ma právo cenu tovaru, kedykoľvek zmeniť (znížiť, či zvýšiť) a to bez predchádzajúceho súhlasu od Predávajúceho. Pokiaľ Antikvariát uzná, že je tovar, akýmkoľvek spôsobom poškodený (nerozhoduje zdroj, ani čas poškodenia), a tým nepredajný, môže sa rozhodnúť tovar zlikvidovať bez súhlasu Predávajúceho, ktorému takisto nevzniká nárok na škodu, ktorá mu bola spôsobená likvidáciou tovaru. O tomto, však Antikvariát bude informovať Predávajúceho, spôsobom, ktorý uzná za vhodné. Antikvariát sa zaväzuje, že Predávajúcemu zašle sumu z predanej knihy poníženú o dohodnutú províziu, ktorá prislúcha Antikvariátu.

1.3 Tovarom sa rozumejú najmä knihy, no nie výlučne a ďalšie predmety, s ktorými Antikvariát bežne obchoduje a ktoré Predávajúci Antikvariátu odovzdá za účelom obstarania predaja Antikvariátom (ďalej len „ Tovar “).

1.4 Antikvariát obstaráva predaj Tovaru vlastným menom pre Predávajúceho a na jeho účet a poskytuje mu s tým súvisiace služby, ktoré sú predovšetkým:

  1. posúdenie hodnoty Tovaru, tj. či je Tovar vhodný na ďalší predaj a ak áno, za akú cenu;
  2. nafotenie Tovaru, vytvorenie ponuky na e-shope dostupnom na internetovej stránke www.usialenca.sk (ďalej len „ e-shop“) a správa tejto ponuky;
  3. ponúkanie Tovaru na predaj na e-shop, prípadne pobočkách Antikvariátu a pobočkách partnerských organizácií, či predajných akciách.

1.5 Antikvariát chráni záujmy Predávajúceho, ktoré mu boli oznámené, alebo ktoré možno rozumne predpokladať z povahy obchodu a Tovaru, a upovedomia ho o každej okolnosti, ktorá môže mať vplyv na zmenu obstarávania predaja. Informácie o stave obstarávania predaja sú v pravidelných intervaloch (zväčša raz mesačne, no frekvencia sa môže líšiť a určuje ju bez predošlého oznámenia Antikvariát) zasielané Predávajúcemu na mailovú adresu, alebo oznamované telefonicky.

  1. Predbežné posúdenie predajnosti Tovaru

2.1 Antikvariát potenciálnym Predávajúcim poskytne predbežné posúdenie predajnosti Tovaru. Na predbežné posúdenie predajnosti Tovaru v súlade s týmto čl. 2 nemá Predávajúci právny nárok.

2.2 Antikvariát na základe fotografie, popisu Tovaru, či osobnej prehliadky (aspoň jedna možnosť, prípadne ich kombinácia) posúdi zmysluplnosť predaja Tovaru ako celku (nie hodnotu samostatných kúskov tovaru), najmä s ohľadom na fyzický stav Tovaru a predchádzajúce skúsenosti s predajom. Tovar, ktorý javí známky mechanického, či iného poškodenia (o tom, či tovar je poškodený rozhoduje Antikvariát a voči tomuto rozhodnutiu sa nie je možné odvolať) Antikvariát nemusí posúdiť ako predajný. Tovar, ktorý javí známky plesne (žlté, alebo hnedé fliačky na oriezke), zatuchnutosti, cigaretového zápachu, či obsahuje škodlivý hmyz (napr. mole) Antikvariát po prebratí zlikviduje a Predávajúci stráca nárok na náhradu škody za zlikvidovaný tovar. Antikvariát o likvidácii tovaru informuje Predávajúceho spôsobom, ktorý uzná za vhodné (prevažne, však mailom, či telefonicky)

  1. Odovzdanie Tovaru do komisie

3.1 Tovar môže byť Antikvariátu dopravený nasledujúcimi spôsobmi:

a) fyzickým odovzdaním Tovaru na pobočke Antikvariátu, po predošlom dohovore;

b) prostredníctvom prepravcu, ktorého určí Antikvariát, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

c)  fyzickým prebratím poverencom Antikvariátu, na mieste na ktorom sa dohodnú zmluvné strany (napríklad u Predávajúceho doma)

3.2 Náklady na dopravu Tovaru do Antikvariátu hradí Antikvariát, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

3.3 Komisionárska zmluva je uzatváraná okamihom, kedy Antikvariát prevezme Tovar v súlade s čl. 3 týchto obchodných podmienok a uzná ho predajným, prípadne zlikviduje poškodenú časť v súlade s čl. 2 týchto obchodným podmienok.

3.4 Antikvariát môže Tovar bez udania dôvodu odmietnuť a neprevziať. Predávajúci nemá právny nárok na to, aby bol jeho Tovar prijatý Antikvariátom do komisie.

3.5 Pokiaľ Antikvariát predbežné posúdi Tovar v súlade s čl. 2 týchto obchodných podmienok ako predajný, avšak zaslaný Tovar nebude zodpovedať zaslaným fotografiám alebo popisu, prípadne bude mať v popise neuvedené vady, nie je Antikvariát povinný takýto Tovar do komisie prijať. Takýto Tovar je označený ako nepredajný a Antikvariát ho môže na svoje náklady zlikvidovať v súlade s čl. 4.5 týchto obchodných podmienok. O likvidácii, takéhoto tovaru rozhoduje výlučne Antikvariát, nie je možné sa voči tomuto rozhodnutiu odvolať a Predávajúci stráca nárok na náhradu škody, ktorá mu takouto likvidáciou vznikne.

  1. Následné posúdenie predajnosti Tovaru

4.1 Po prevzatí Tovaru s čl. 3 týchto obchodných podmienok Antikvariát posúdi, či je Tovar vhodný na ďalší predaj. Predávajúci je povinný oznámiť Antikvariátu všetky relevantné informácie a nezamlčať nič, čo by mohlo mať vplyv na predajnosť alebo hodnotu Tovaru.

4.2 Antikvariát bude Predávajúceho informovať o tom, ktoré položky posúdil ako predajné, a to do 15 pracovných dní od prevzatia Tovaru.

4.3 Ak sa prevzatý Tovar nachádza v zlom stave, posúdi ho Antikvariát ako nepredajný. Za zlý stav sa považuje najmä Tovar mechanicky poškodený, Tovar infikovaný plesňami, či škodcami. Z hygienických dôvodov nie je do predaja zaradený ani Tovar, ktorý je plesňami, či škodcami infikovaný iba v malom rozsahu.

4.4 Za nepredajný Tovar sa ďalej považuje položka, ktorej navrhnutá predajná cena dosahuje sumy nižšej ako 0,5 eura.

4.5 Predávajúci, týmto poveruje Antikvariát, aby Tovar, ktorý posúdi ako nepredajný, na vlastné náklady zlikvidoval.

  1. Určenie ceny Tovaru a predaj Tovaru

5.1 Predvolenú cenu, za ktorú budú jednotlivé položky Tovaru ponúkané na e-shope (ďalej len „ Predvolená cena “), určuje Antikvariát podľa stavu jednotlivých položiek Tovaru a na základe svojej databázy historických predajov. V prípade, keď nie je možné ceny položky Tovaru zistiť na základe databázy historických predajov, určí Predvolenú cenu poverený kompetentný zamestnanec/poverenec Antikvariátu na základe predchádzajúcej skúsenosti s predajom podobných položiek.

5.2 Predvolená cena je štartovacou cenou, za akú sa uvedie Tovar na e-shop. Antikvariát si vyhradzuje právo cenu Tovaru, kedykoľvek znížiť, či zvýšiť, bez súhlasu, či oznámenia Predávajúcemu.

5.3 Antikvariát bude predávať Tovar najviac 12 mesiacov od prevzatia do predaja, následne tovar označí, ako ťažko predajný. V takom prípade Antikvariát informuje Predávajúceho o tejto skutočnosti. Predávajúci sa následne môže rozhodnúť, či si praje tovar vrátiť, alebo požiada Antikvariát, aby Tovar na svoje náklady zlikvidoval v súlade s čl. 4.5 týchto obchodných podmienok. V prípade, že sa Predávajúci rozhodne Tovar prevziať naspäť od Antikvariátu, Antikvariát určí spôsob odovzdania Tovaru. Náklady spojené s odovzdaním tovaru (napr. poštovné) hradí Predávajúci. Antikvariát sa môže rozhodnúť tieto náklady uhradiť namiesto Predávajúceho. V prípade, že náklady hradí Predávajúci ich výška je mu oznámená a ich výšku rešpektuje.

5.4 Nárok na výťažok z predaja produktu vzniká po uplynutí 14-teho dňa od prevzatia objednaného a zaplateného Tovaru kupujúcim.

5.5 Z každej predanej položky patrí Predávajúcemu výťažok z predaja zodpovedajúci 50% z konečnej predajnej ceny bez DPH.

5.6 Antikvariát vyplatí výťažok z predaja položky Predávajúcemu do 1 mesiaca od predaja položky v súlade s čl.5.4 týchto obchodných podmienok.

5.7 Výplata výťažku je možná len na slovenský bankový účet.

5.8 V prípade, že bol predaný Tovar dodaný v rámci objednávky na, ktorú sa vzťahhuje Poštovného zdarma (napr. je objednávka vo výške na ktorú sa v rámci marketingových aktivít neúčtuje poštovné) bude z konečnej predajnej ceny Tovaru bez DPH odrátané  skutočne vynaložené poštovné. Následne z takto upravenej ceny bude vyrátaný výťažok z predaja , ktorý prislúcha predajcovi podľa článku 5.5 týchto obchodných podmienok.

 

  1. Odvolanie predaja

6.1 Predávajúci má právo odvolať príkaz na obstaranie predaja jednotlivej položky Tovaru (ďalej len „ Odvolanie predaja “) len do doby, než vznikne záväzok Antikvariátu voči kupujúcemu, alebo kým je Tovar označený Antikvariátom ako nepredajný. V inom prípade nemožno od komisionárskej zmluvy odstúpiť.

6.2 V prípade Odvolania predaja po tom, čo Antikvariát Predávajúcemu poskytol služby podľa čl. 1.4 týchto obchodných podmienok, je Predávajúci povinný nahradiť Antikvariátu náklady, ktoré Antikvariát vynaložil na obstaranie predaja. Antikvariát odvolanú položku pripraví na vyzdvihnutie na pobočke Antikvariátu alebo odošle na adresu uvedenú Predávajúcim do 15 dní od obdržania čiastky za Odvolanie predaja. Výška čiastky za Odvolanie predaja je 0,50 eura bez DPH za položku Tovaru, o ktorú žiada Predávajúci. Do výšky čiastky za odvolanie predaja môže Antikvariát zahrnúť aj náklady na prepravu, či balenie odvolaných položiek Tovaru. Tieto náklady budú Predávajúcemu vopred oznámené.

6.3 Antikvariát je oprávnený Tovar zadržať, pokiaľ náklady na Odvolanie predaja, vrátane prípadných nákladov na dopravu, od Predávajúceho nedostane.

6.4. Čiastka za položku Tovaru spomenutá v čl. 6.2. týchto obchodných podmienok sa neuplatňuje pokiaľ je Tovar uznaný za ťažko predajný v súlade s čl. 5.3. týchto obchodných podmienok. Účtované mu môžu byť len náklady spomenuté v čl. 5.3.

 7. Spracovanie osobných údajov

 7.1. Antikvariát spracúva od Predávajúceho len nevyhnutné údaje, ktoré mu udávajú zákony Slovenskej republiky (napr. za účelom vedenia účtovníctva) a to v prípade nepodnikateľa meno, priezvisko, adresu, zoznam položiek Tovaru, číslo bankového účtu, prípadne rodné číslo/číslo občianskeho/dátum narodenia.V prípade že sa jedná o podnikateľa obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, DIČ, IČO, DIČ DPH, zoznam položiek Tovaru a číslo bankového účtu. Časť z týchto údajov môže poskytnúť tretím stránam len v rozsahu nevyhnutnom na plnenie (napríklad poskytnutie adresy pri odvolaní predaja podlľa bodu 6. týchto obchodným podmienok). 

8. Vylúčenie zodpovednosti a predĺženie časových termínov v týchto obchodných podmienkach

 8.1. Antikvariát nezodpovedá za nepriznanie zdaniteľných príjmov u Predávajúcemu, ak mu takéto príjmy vzniknú. 

 8.2. Antikvariát nezodpovedá za poškodenie Tovaru spôsobené prepravou z a do Antivkariátu, zlým skladovaním, či škodou spôsobenou vyššou mocou, krádežou, teroristickým činom, vojnovovým, či iným konfliktom.

8.3. Antikvariát si vyhradzuje právo na predĺženie akéhokoľvek časového rámca uvedeného v týchto podmienkach (napr. čas nevyhnutý na výplatu sumy za predaný tovar, čas na posúdenie predajnosti Tovaru, čas na vyhlásenie Tovaru za ťažko predajný a pod.) na neurčito, ak tomu bráni závažná situácia, ako práceneshopnosť veľkej časti personálu Antikvariátu, prírodná katastrofa, teroristický čin, vojnový, či iný konflikt, alebo inou situáciou, ktorá je spôsobená vyššou mocou. O tejto skutočnosti bude Predajca informovaný, ak to závažnosť situácie dovoľuje,  spôsobom, akým Antikvariát uzná za vhodné. Závažnosť situácie posudzuje výhradne Antikvariát a nie je možné sa voči tomu odvolať. 

8.4. Súhlasom s týmito podmienkami Predávajúci vyhlasuje, že na Tovar, ktorý ponúka Antikvariátu sa nevťahujú žiadne záväzky a tovar je v plnom vlastníctve Predávajúceho, alebo má súhlas na narábanie s tovarom. 

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Všetky dojednania medzi Antikvariátom a Predávajúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pokiaľ vzťah založený komisionárskou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky.

9.2. Znenie obchodných podmienok môže Antikvariát, kedykoľvek meniť či dopĺňať.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 30.04.2022

Aktualizované 03.08.2022